Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany obchodní společnosti:
Reality FROLÍK s.r.o., IČ: 04557191, se sídlem Národní obrany 589/10, 160 00 Praha 6,
kontaktní e-mail: info@reality-frolik.cz
(dále jako „Realitní zprostředkovatel 1“)
a
Robert Frolík, IČ: 66498473, se sídlem Národní obrany 589/10, 160 00 Praha 6,
kontaktní e-mail: info@reality-frolik.cz
(dále jako „Realitní zprostředkovatel 2“)

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele 1 a 2,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem 1 nebo 2
(dále jako „Zájemce“)


Realitní zprostředkovatelé 1 a 2 tímto v souladu s platnou právní úpravou poučují každého konkrétního zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem 1 nebo 2) o tom, že:

  • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
  • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, atd. třetí osobě;
  • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě;
  • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě nejméně pět dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
  • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednané procento z dosažené prodejní ceny (která bude uvedena v Realitní smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude v případě Zprostředkovatele 1 vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále); v případě Zprostředkovatele 1 nebude daň z přidané hodnoty účtována; V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
  • V případě Zprostředkovatele 1 bude Provize vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit Zprostředkovateli 1 jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této provize;
  • Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem 1 nebo 2);
  • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele 1 nebo 2 spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
  • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).